Gāzu detektori

%LEL UN %UEL deggāzu koncentrācijas

Galvenais risks, kas saistīts ar viegli uzliesmojošām gāzēm un tvaikiem, ir sprādzienbīstamība jeb iespēja pie noteiktiem apstākļiem notikt sprādzienam. Eksplozijai, tāpat kā ugunim, nepieciešami trīs elementi: degviela, skābeklis un uzliesmošanas avots.
Jebkura deggāze vai tvaiki aizdegas tikai pie konkrētas koncentrācijas degvielas un skābekļa maisījumiem. Pārāk liela vai maza gāzes koncentrācija maisījumā nevar aizdegties.

Šie nosacījumi ir definēti kā:
Lower Explosive Limit (LEL) jeb zemākā eksplozijas robeža,
Upper Explosive Limit (UEL) jeb augstākā eksplozijas robeža.

Jebkura gāzes koncentrācija gaisa starp šīm divām robežām ir sprādzienbīstama.
Svarīgi piebilst, ka katrai gāzei ir savi LEL un UEL parametri.
Konkrētās gāzes koncentrācija tiek parādīt procentuāli no kopējā normāla gaisa tilpuma.
Deggāzes koncentrācijai atrodoties starp šīm divām robežām noteiktos apstākļos var notikt sprādziens.
Maksimālā sprādziena enerģija parasti ir aptuveni pa vidu LEL un UEL koncentrācijām.

Jāņem vērā ka dažādā literatūrā šie limiti var tikt dēvēti savādāk: 
Lower Flammable Limit (LFL) jeb zemākā uzliesmošanas robeža,
Upper Flammable Limit (UFL) jeb augstākā uzliesmošanas robežas.

Šie ierobežojumi ir noteikti empīriski un dažādos avotos var nedaudz atšķirties, pamatojoties uz citiem eksperimentiem.
Biežāk izmanto LEL kā UEL koncentrāciju. Koncentrācijas parasti nosaka ar deggāzu detektoriem, kas ir iespējami gan pārnēsājamu rokas aparātu izpildījumā, gan arī kā stacionāras, iebūvētas sistēmas.

Visbiežāk sastopamo deggāzu LEL un UEL vērtības jeb koncentrācijas:
Nosaukums / ķīmiskā formula / LEL / UEL
Butāns    / C4H10 / 1.6% / 8.4%
Etāns     / C2H6  / 3.0% / 15.5%
Heksāns   / C6H14 / 1,1% / 7,5%
Ūdeņradis / H2    / 4.0% / 75.6
Metāns    / CH4   / 5.0% / 15.0%
Pentāns   / C5H12 / 1.5% / 7.8%
 
 Print